ואלה המשפטים / הרב עקיבא קשתיאל (תשע"א)
משעה שניתנה תורה לישראל, מקבלים כל החיים נקודת מוצא חדשה. כל מה שהיה בנו מתחדש נמדד באמת מידה חדשה. יש "דרך ארץ" שקדמה לתורה, יש מוסר טבעי, יש גרעינים של יושר וטוּב בנפש האדם, אך כל אלה מתעלים למבט של התורה. כל מושגי הטוב משתכללים ומתפתחים. לא רק טוב הנראה לעין בשר אלא טוב כפי שהוא מושקף מעיני ד'.
במדרש מובא שכאשר רצה הקב"ה לברוא את העולם, האמת אמרה שלא יברא, שכולו מלא שקרים. ומה עשה הקב"ה? השליך אמת ארצה שנאמר- אמת מארץ תצמח. ע"פ מפרשים שם. השלכת האמת ארצה היא- היא מתן תורה.

העולם מלא שקרים. השקרים הם ראיה חלקית. כל ראיה חלקית לא מקיפה היא שקר, מכיון שהיא מציירת בפנינו רק צד מסוים של המציאות. האותיות של שקר הן קרובות מאד, ואילו האותיות של רחוקות ומקיפות את כל הא"ב- א-מ-ת .(ע"פ גמרא ק"ד). השקר הוא ראיה נקודתית והאמת היא ראיה כוללת. העולם מלא שקרים, מלא צמצומים, הסתרים והגבלות. גם הטוב שמתגלה בעולם הוא טוב חסר, כי הוא טוב שיקרי, דהיינו- חלקי. איך אפשר להסתפק ולשמוח בטוב שאיננו טוב באמת, שמקשר אותך למשה כ"כ חסר. דברי הרמח"ל במסילת ישרים מהדהדים באוזננו: "וכשתסתכל עוד בדבר תראה, כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר ואני קרבת אלוקים לי טוב... כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני- האדם לטוב אינו אלא הבל ושוא נתעה".

גרעיני הטוב הנמצאים בתוך הנפש חייבים להתקשר אל האמת ולהתרחב על פיה. לא טוב חלקי באנו לגלות, אלא טוב שלם, טוב אמיתי. נמצא, שדרישת האמת היא דרישת הטוב. הטוב זקוק לאמת כדי שיהיה טוב אמיתי. האמת מושלכת ארצה, התורה ניתנת לתוך עולם השרוי בחלקיות השיקרית, והיא צריכה לצמוח, מלמטה. עבודת הבירור של התורה לכל סעיפיה היא בירור דרכי הטוב.

כיצד הטוב יהיה שלם, כיצד הטוב יהיה טוב כזה שהא טוב לכל, שאיננו מושקף מזוית אחת, אלא מחובר ומותאם למבט כולל. חייבים לקבל תורה מן השמים. התורה מוכרחת להיות מן השמים. אם לא כן, העולם נותר אומלל, ללא אחיזה באמת- בטוב- בצדקת הקיום שלו.

"המסגרת האנושית צרה היא בעדנו, כל כך גדול הוא רוחנו, עד שאנו דורשים להתפשטותו במלוא קומתו מלא כל... התורה הישראלית מוכרחת להיות מן השמים, ומתפשטת היא על הארץ..." (מוה"ק, ג')

"המקור העצמי של המוסר מוכרח להיות במה שהוא טוב לכל, במובן היותר רחב, דהיינו טוב לכל המצוי, ומוכרח על פי זה להיות מציאות למהלך מעשי מחשבתי כזה, שתולדותיו מביאות את הטוב לכל, במובנו היותר רחב, השאלה היא רק איך יתגלה לאדם המוגבל הטוב לכל המצוי, שהוא כ"כ נעלם ממנו. ועל זה התשובה מוכרחת לבוא, שבעולם תמצא נקודה מאירה, שמפי הגבורה ישמע בה תורה ומצוות. והתורה מן השמים צריכה להיות מכוונה לטוב הכל, מראשית ועד אחרית" (מוה"ק, ו').

מיד לאחר מעמד הר סיני, מתגלה לנו מסכת שלמה של פרטים, של משפטים.

והתורה מדגישה: "ואלה המשפטים- מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני". מתוך הארת המעמד הנשגב והתגלותה של תורה מהשמים, מוכרח האור לתת לנו מבט חדש על כל האורחות והנתיבים שבחיים. הכל מתגלה למוסר אלוקי, הטוב הופך להיות טוב לכל.

אשרינו. עם- ישראל, שזכינו לשאת בתוכנו מגמה עליונה, טובה ואמיתית, ואשרינו, מה טוב חלקינו, שבכל רגע ורגע אנו מוציאים אל הפועל את בקשת ההטבה והחסד שינקנו מאבותינו ע"פ משגי טוב שלם, טוב אמיתי. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב
תפריט תפריט