לך אמר ליבי, בקשו פני / הרב עקיבא קשתיאל (תשע"ג)

לך אמר ליבי, בקשו פני / הרב עקיבא קשתיאל

ארבעים יום של רחמים, משה רבנו עולה להר, ויורד בסיומם של ארבעים יום, ביום הכיפורים, שהוא "קץ מחילה וסליחה לישראל" (לשון הרמב"ם בהלכ' תושבה). ימים אלו, הכוללים בתוכם את ימי הדין, הנוקבים ומחרידים את הנפש, הם בראש ובראשונה ימים של קרבת ד'. לך אמר ליבי בקשו פני, את פניך ד' אבקש. בימים אלו הקירבה היא הנושא. אני לדודי ודודי לי.
הזעזוע הראשוני של תקיעת השופר מעורר אותנו אל חרדת הדין. אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. עורו ישנים משנתכם... . התחושות הראשוניות הן תחושות של פחד, דאגה ויראה. וכך ראוי. רגש החרדה הוא הבקיעה הראשונית של האטימות שבחיי השגרה. השגרה המעשית עלולה להכניס את האדם לתודעה "אטומה" על המשמעות האמיתית של החיים. הוא צריך משהו ש"יצבוט" אותו, שיצעק לו: "עצור".
אומנם, תחושת החרדה צריכה להתעלות אל תחושה נוספת, תחושה של נועם. כמה נעים לשוב בתשובה. כמה שמחה יש בגילוי מחדש של החיים, בלהשיל מעלינו קליפות שמסתירות את מי שאנחנו באמת. כמה טוב לשוב אל ד'.
במנהגים השונים של עדות ישראל מתוספים לתפילות של אלול הוספות שונות. יש שכבר מתחילים באמירת סליחות, ויש בתקיעת שופר ובאמירת "לדוד ד'". הוספות אלו באות לעורר לנו את התודעה. שהרי, הימים נמשכים כרגיל. ימי אלול הם ימי חול רגילים, והעיסוקים ממשיכים כדרכם. מוכרחים למצוא את הדרכים שיפרצו את ההרגל: "אלול כאן". ומכאן, צריך כל אחד לתור ולחפש את הנתיבות הפרטיות שלו לעורר את התודעה, ובעקבות זאת כמובן- את תיקוני התשובה המעשיים. הגרש"ז אוירבך זצ"ל היה דורש את שם החודש "אלול" ע"פ דברי התרגום על המרגלים: "ויתורו את הארץ- ויאללון את ארעא". אלול הוא חודש בוא נחנו הולכים לתור את עצמנו, לחפש ולהעמיק.
קרבת ד' איננה דבר רחוק. הוא דבר קרוב מאוד. כי קרוב אליך הדבר מאוד. קרבת ד' איננה רחוקה, כי היא כבר קיימת ונמצאת. החיפוש איננו רחוק, הוא בתוכנו. בפסוקים שבמזמור "לדוד ד' אורי וישעי" מופיע פסוק מופלא במשמעותו: "לך אמר ליבי בקשו פני, את פניך ד' אבקש". ופירושו המפרשים: לך- בשליחותך, אמר ליבי- "בקשו פני". הלב שלי פונה אלי בשליחותו של הקב"ה- "בקשו פני". יש בתוכו שני מימדים. יש את ה"אני" הפנימי, והוא פונה אלי- ה"אני" שבחוץ, בשליחותו של מקום ומבקש ממני לבקש את פניו!! וה"אני" שבחוץ מתעורר אל הקריאה ועונה: "את פניך ד' אבקש". קרבת ד' נמצאת בתוכנו פנימה, ואנחנו נקראים לבקש אותה בחיינו בפועל. בקשו פני!
תפריט תפריט