פרשת המרגלים ופרשת ציצית / הרב יואל רכל (תשס"ח)
פרשת ציצית מופיע בסוף פרשתנו-פרשת המרגלים ולא בכדי.
כשקוראים את הפרשיות מגלים דמיון רב גם במילים וגם בתוכן ובוודאי שיש קשר בין הפרשיות:

המרגלים אינם נקראים מרגלים בפרשתנו אלא נקראים 'התרים' משה שולח אותם לתור את הארץ.

ובפרשת ציצית מופיע 'ולא תתורו' אחרי לבבכם.

בפרשת התרים ישנו עיסוק רב בעינין הראיה:

'וראיתם את הארץ', 'ויראום את פרי הארץ', 'העם אשר ראינו', ושם ראינו' ועוד -

ובפרשת ציצית נאמר 'וראיתם אותו',ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'.

בפרשת התרים נאמר 'ובניכם יהיו רועים במדבר...ונשאו את זנותכם' החטא מגדר כזנות.

ובפרשת ציצית נאמר: 'אשר אתם זונים אחריהם'.

בפרשת התרים מתגעגעים למצרים: 'לו מתנו במצרים' 'נתנה ראש ונשובה מצרימה' ועוד -

ובפרשת ציצית מצוות זכירת יציאת מצרים: 'אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים'

רש"י מסביר את המילה ציצית על שם 'וראיתם אותו כמו מציץ מן החרכים' שוב עניין הראיה.

וב'לא תתורו' מסביר כמו מ'תור הארץ' הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו [מלשון שליחים] את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירה.

ישנם סוגי מבט שונים הציצית מחזירה לנו את הראיה הנכונה, מחזירה לנו את המבט הנכון ומלמדת אותנו לא להיכשל בראיית מרגלים.

הרש"ר הירש מביא שיש כאן מדרגת לבוש מיוחדת מעל הלבוש הבסיסי שבא אחרי חטא אדה"ר:

'האנושות קיפחה את גן העדן משום שתרה אחרי הלב ואחרי העינים, כך ניתן לה אמצעי מחנך שיזהיר אותה...זהו הבגד.

ישראל נועדו לרשת את הארץ, שהיא זבת חלב ודבש, ועם בואם לארץ תחל ההתפתחות שתחזיר את הגן עדן עלי אדמות. אך דור המדבר קיפח את זכותו לארץ משום שתר אחרי הלב ואחרי העינים וניתן לו אמצעי מחנך...זו הציצית שבבגד.

מחזיקים אנו בשפולי הבגד תופשים את החוטים הדקים הקטנים בם יש לנו אחיזה,

החוטים היורדים מהגובה האלוקי הנשגב העליון של טלית שכולה תכלת.

אך אפילו היא צריכה ציצית כדי להוריד למטה לכלי הקיבול שלנו את המבט האלוקי ולהעלותנו.

שמעתי מהרב יאיר אוריאל זצ"ל: פרשת ציצית מתקנת את ראית המרגלים שמאסו בארץ חמדה בה ה' נראה אלינו בהר ה' יראה להיות אלוקי הארץ לעומת מצרים ערוות הארץ שהוציאנו משם ומצווים אנו לזכור את זכרון הארץ וזיכרון היציאה זה מול זה ממצרים לירושלים.

וכך מנהגם של ישראל לקחת את הציציות לידם לפני קריאת שמע במילים ותוליכנו קוממיות לארצנו ומנחים אותם לאחר קריאת שמע באמונת הגאולה בעתיד.

וכשבאו לבחור צבע וצורה לדגל המדינה בחרו לפי צבע הציצית כחול ולבן זו הציצית המסמלת לא רק את הזהות היהודית והדתית, אלא מסמלת גם את אהבת ארץ ישראל ואת תיקון חטא התרים.
תפריט תפריט