חנו של יעקב / הרב אליעזר קשתיאל (תשע"ב)
בפרשתנו יעקב מגיע לעיר שכם, התחנה ראשונה בארץ ישראל אחרי הרבה שנים בחוץ לארץ. ובעודו ליד העיר נאמר בתורה "ויחן את פני העיר". מפשט הפסוקים- "ויחן"- חנה ליד העיר, אך לפי הגמרא במסכת שבת, "ויחן את פני העיר", לשון חן. יעקב אבינו דאג מיד להוסיף חן לעיר, לייפות את העיר, הוא מיד זיהה מה חסר בעיר מבחינה חברתית, מבחינה קהילתית מבחינה כלכלית ומיד הושיט יד על מנת להוסיף לעיר חן.
יעקב אבינו, לפי הגמרא במסכת בבא בתרא, יופיו היה נדיר "שופרי דיעקב" אדם יפה. יוסף, בן הזקונים של יעקב שפניו כפני אביו, שזיו איקונין שלו כפני יעקב. כתוב עליו שהיה יפה תואר ויפה מראה. יעקב אבינו, יופיו הוא יופי שבא ליפות. יעקב אבינו יפה במובן שהוא בא ליפות את המציאות הוא בא להוסיף לה חן.

ירושלים נטלה תשעה קבין של יופי שנאמר במדרש "מציון מכלל יופי". ירושלים נטלה תשעה קבין של יופי, היא החליטה להיות העיר שבאה ליפות את העולם. כי יש ערים ויש אנשים שעסוקים ביפוי שלהם עצמם, בנוי האישי. וירושלים עסוקה בליפות את עולמו של הקב"ה, שהעולם יהיה יפה. יעקב אבינו מאמין מאוד ביכולת ליפות, להאיר פנים, להאיר את חן המקום. כשהוא עוזב את באר שבע נאמר "פנה זיוה של העיר פנה הדרה".

אין לעיר פנים, החן של העיר סר. יעקב מוסיף חן בכל אדם שפגש בכל עיר בכל סוגייה. ולכך הוא הולך בעקבותיו של רבונו של עולם שבאור פניו נתן לנו אהבת חיים ותורת חסד. וכשהוא ברא את העולם הוא ברא אותו בחן בחסד וברחמים. הקב"ה רוצה שנמצא חן שהעולם יהיה מלא נוי. יפיפיות של יפת באהלי שם, צריך לקרוא שם ליופי. יפיפיותו של יפת זאת יון אומרים חז"ל, שהתעסקה רבה ביופי. יון בחילוף אותיות זה נוי. אבל התעסקות ביופי האישי שלי שאני אהיה יפה זה יופי של טומאה.
אנחנו מדברים אל יופי אחר של "ותיהיה אסתר מוצאת חן בעיני כל רואיה". יופי של שרה אמנו יופי של יעקב יופי של ירושלים יופי שמתפשט. מכלל יופי, רצון שכל המציאות כולה תיהיה יותר יפה, יותר מאירה, יותר מתוקנת. "שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם".
שבת שלום
תפריט תפריט