מלכות ה' על ישראל בלבד | גבורות ה' [03] הקדמה ראשונה

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט באלול תשפ"ב

מלכות ה' על ישראל בלבד | גבורות ה' [03] הקדמה ראשונה

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט באלול תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17769 חלוקת משמרות הלוים | דברי הימים א' [11] פרק כד'-כו' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב בכסלו תשפ"ג 53:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17768 העיון בפרטי וכללי התורה מביא לאהבת ה' | אורות התורה [11] פרק ג' פס' ח'-ט' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ג 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17764 לא להיבהל מהכפירה | זרעונים [13] יסורים ממרקים, עמ' קכח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תשפ"ג 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17763 עיבוד הנביא את נבואתו ע''י הלימוד וזיק נשמתו| אורות הקודש א' [92] , פס' 'קשב החזון' עמ' קעד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בכסלו תשפ"ג 57:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17770 זהותנו הלאומית היא תוצר אלוקי | גבורות ה' [11] פרק ג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ז בכסלו תשפ"ג 01:00:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17761 רחל ולאה הנסתר שקודם לנגלה | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ג 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17765 אותיות דרבי עקיבא - הריבוי והאחדות | תפארת ישראל [65] פרק לד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בכסלו תשפ"ג 58:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17767 טחינה תוך כדי הליכה | הלכות שבת [7] הלכה - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"ג 43:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17756 תיקון הגזל בדרך אל תיקון המידות | מסילת ישרים [21] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ג 49:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17760 הכנות דוד לבניית המקדש | דברי הימים [10] פרק כא' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ד בכסלו תשפ"ג 52:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17759 הכרת רצון ה' מתוך הפרטים | אורות התורה [10] פרק ג' סע' ה'-ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ג 44:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17762 הנשמה מאירה ומתחדשת תמידית | אורות הקודש א' 91 , עמ' קעב' פס' ה'-ו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בכסלו תשפ"ג 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17766 תפקיד עמ"י - לכפור ולתקן את חשכת אמונת הדתות | זרעונים [12] יסורים ממרקים, עמ' קכז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בכסלו תשפ"ג 43:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17746 החשיבות בהקדמת הדמיון לחשיבה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בחשוון תשפ"ג 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17750 חשיבות סיפור השבח ויציאת מצרים | גבורות ה' [10] פרק א'-ב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ל בחשוון תשפ"ג 50:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17745 האם מותר לרסק דברים בשבת | הלכות שבת [6] , מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ג 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17758 תפארת ישראל [64] פרק לד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ט בחשוון תשפ"ג 01:09:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17731 דברי הימים [9] פרק יט ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ז בחשוון תשפ"ג 01:01:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17751 התנהלות כספית נכונה | מסילת ישרים [20] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ז בחשוון תשפ"ג 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17726 אנשי היצירה - הנביאים מחיים את העולם ממעין החיים | אורות הקודש א' [90] , 'שטף היצירה הנשמתית', עמ' קע' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד בחשוון תשפ"ג 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17725 הכפירה העולמית מאפשרת לאור הטהור לנבוט | זרעונים [11] יסורים ממרקים, עמ' קכו'- קכז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בחשוון תשפ"ג 33:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17722 ההיגלמות מהילדות ומעבר לאישיות עצמאית והיציאה לעולם |פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשפ"ג 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17733 שבעה דרכים בהם הקב''ה מתגלה כמלך | גבורות ה' [9] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג בחשוון תשפ"ג 01:00:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17735 שימוש אל מול תיקון במלאכת בורר | הלכות שבת[5] , גדרי מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשפ"ג 45:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17709 חשיבותה של הזריזות | מסילת ישרים [19] פרק ט'-י' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"א בחשוון תשפ"ג 49:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17730 דברי הימים [8] פרקים טז- יח ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ בחשוון תשפ"ג 47:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17702 ביאור כתרי אותיות | אורות התורה [8] פרק ב פס' ו-ז, פרק ג פס' א אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ג 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17700 מושג ההתבטלות לאלוקים השגוי | זרעונים [10], יסורים ממרקים, עמ' קכה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בחשוון תשפ"ג 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17701 נשמות של יצירה | אורות הקודש א' [89] ,פס' הנשמה היוצרת, עמ' קסח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בחשוון תשפ"ג 47:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17686 מדוע הגיהנום אינו שולט בזרעו של יצחק? | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשפ"ג
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17698 מטרת הנס להעביר מסר לאדם | גבורות ה' [8] סוף הקדמה שנייה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז בחשוון תשפ"ג 57:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17696 נתינת התורה לישראל היא מציאות מוכרחת | תפארת ישראל [63] פרק לב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ט"ז בחשוון תשפ"ג 58:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17703 אדם לעמל יולד | מסילת ישרים [18] פרק ט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ד בחשוון תשפ"ג 56:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17697 מכה בפטיש וצביעה במאכלים | הלכות שבת [4] הלכה - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשפ"ג 44:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17681 תחילת מלכות דוד | דברי הימים א' [7] פרק יא' פס' י' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ג בחשוון תשפ"ג 54:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17685 ללמוד תורה זו אחריות לאומית | אורות התורה [7] פרק ב' פס' ד-ה אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשפ"ג 53:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17683 אורות הקודש א' [88] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י בחשוון תשפ"ג 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17676 זרעונים [9] יסורים ממרקים אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תשפ"ג 31:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17695 ברית מילה וארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בחשוון תשפ"ג 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17679 גבורות ה' [7] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט בחשוון תשפ"ג 01:02:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17673 קבלת החיים האמיתיים במעמד הר סיני | תפארת ישראל [62] פרק לא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ח בחשוון תשפ"ג 47:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17680 דברי הימים א' [6] ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו בחשוון תשפ"ג 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17684 אורות התורה [6], פרק ב' פס' ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ה בחשוון תשפ"ג 57:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17675 ההגדרה היא לא פעם דווקא בריחה מההבנה | זרעונים [8] יסורים ממרקים אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בחשוון תשפ"ג 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17682 תחילת שער הגיון הקודש | אורות הקודש א' [87] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג בחשוון תשפ"ג 47:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17678 גבורות ה' [6] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב בחשוון תשפ"ג 53:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17694 פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בחשוון תשפ"ג 32:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17672 תפארת ישראל [61] תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] א בחשוון תשפ"ג 53:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17650 ייחוס שבט בנימין | דברי הימים א' [5] פרק ז'-ח' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ח בתשרי תשפ"ג 51:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17651 לימוד הלכה מאזן את עולם הרוח | אורות התורה [5] פרק ב' פס' ב' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ז בתשרי תשפ"ג 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17652 התגשמות חזון הנביאים בדורות הגאולה | אורות הקודש א' [86] עמ' קנז' סע' קלח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בתשרי תשפ"ג 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17674 זרעונים [7] יסורים ממרקים אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בתשרי תשפ"ג 42:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17646 למה בתשובה מאהבה זדונות נהפכות לזכויות? | פרשת וילך - שבת תשובה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשפ"ג 28:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17677 שיטת הרלב''ג לסיבת הניסים | גבורות ה' [5] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ג 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17649 תפארת ישראל [60] פרק ל' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד בתשרי תשפ"ג 44:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17647 אורות הקודש א' [85] עמ' קנז' סע' קלו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז באלול תשפ"ב 51:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17602 היחס בין מעשה אלוקים לבחירת האדם | התפילה [9] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשפ"ב 7:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17648 מעשי יצירה | זרעונים[6] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז באלול תשפ"ב 33:55
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17601 ברכת אשר יצר - הודאה על פלא | התפילה [8] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשפ"ב 6:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17644 גבורות ה' [4] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ב 01:07:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17640 שכל חופשי בנפש חופשיה | תפארת ישראל [59] פרק כט-ל תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ה באלול תשפ"ב 1:00:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17639 גילוי האנרגיה האדירה שטמונה בגוף עצמו | מסילת ישרים [17] פרק ז'-ח' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ד באלול תשפ"ב 1:05:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17656 חשמל בשבת - דאורייתא או דרבנן | הלכות שבת [3] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשפ"ב 43:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17629 שושלות השבטים לוי יששכר וגד | דברי הימים א' [4] פרק ו'-ז' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג באלול תשפ"ב 57:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17615 מה המשמעות של לימוד תורה "לשמה"? | אורות התורה [04] פרק ב' פס' א' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ב באלול תשפ"ב 49:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17627 הדרך לקומה הבאה עוברת דרך הרקבה של הקומה הקודמת | אורות הקודש א' [84] פס' קלה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ באלול תשפ"ב 38:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17626 תנועה לעולם רחב יותר | זרעונים [5] 'נשמות עולם התוהו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באלול תשפ"ב 24:10
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 17600 ההודאה - נקודת המוצא לתפילה | התפילה [7] לעילוי נשמת יגאל נוה ז"ל התפילה (לע"נ יגאל נוה ז"ל) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשפ"ב 5:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17604 למה באים ייסורים | פרשת כי תבוא, עין איה שבת ב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשפ"ב 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17613 מלכות ה' על ישראל בלבד | גבורות ה' [03] הקדמה ראשונה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ב 1:04:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17610 ישראל הם הכי מלאכים והכי בני אדם | תפארת ישראל [58] פרק כט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ח באלול תשפ"ב 55:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17625 למה מותר להבריג מלחיה ולפתוח שולחן, אבל אוהל אסור | הלכות שבת [02] הלכה - הרב קשתיאל י"ז באלול תשפ"ב 46:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17609 רוצה להיות מלך? תהיה זריז | מסילת ישרים [16] פרק ז' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז באלול תשפ"ב 55:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17608 שושלות השבטים שמעון, ראובן, גד ומנשה | דברי הימים א' [03] פרקים ד-ה ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז באלול תשפ"ב 57:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17607 התורה שבעל פה נובעת מחיי הציבור הישראלי | אורות התורה [03] פרק א פס' ג' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"ב 48:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17598 אורות של משיח הינו אור עתידי ומהפכני בו הקודש יאיר מתוך העולם | אורות הקודש א' [83] פס' קלד אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באלול תשפ"ב 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17599 העולם מתקדם בצורה מידתית ואיטית | זרעונים [4] 'נשמות עולם התוהו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשפ"ב 35:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17592 איך למנוע מעמלק לזנב בעייפות הרוחנית | פרשת כי תצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב באלול תשפ"ב 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17589 אין מלמדים מדעי האטום לסטודנט שאינו הגון | גבורות ה' [02] הקדמה ראשונה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב באלול תשפ"ב 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17591 השלבים השונים בתהליך קבלת התורה | תפארת ישראל [57] , פרק כח תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"א באלול תשפ"ב 48:25
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים