הגדרת המושג אידאה | למהלך האידאות [1] הקדמה למאמר

הרב יוסף קלנר

כ"ג בטבת תשע"ח

הגדרת המושג אידאה | למהלך האידאות [1] הקדמה למאמר

הרב יוסף קלנר

כ"ג בטבת תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13555 הגדרת המושג אידאה | למהלך האידאות [1] הקדמה למאמר למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בטבת תשע"ח 1:20:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13556 הצורך בזהירות לא להשוות את השקפת התורה להדרכות טבעיות | בנין עדי עד [40] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ג בטבת תשע"ח 42:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13557 התנאים לשימוש ראוי במושגים רצון ה' ועבודת ה' | מאמר הדור [12] עמ' קיג' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בטבת תשע"ח 32:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13558 יתרון הכללים על הפרטים | כוזרי [25] מאמר שלישי סע' מא' - מד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ב בטבת תשע"ח 56:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13564 קניניו של הקב''ה | נצח ישראל [73] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ב בטבת תשע"ח 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13533 בניין עדי עד [39] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט"ז בטבת תשע"ח 37:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13532 העבדות העליונה | מאמר הדור [11] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז בטבת תשע"ח 38:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13529 לימוד אמונה כמענה לכפירה | אורות התחיה [102] מאמר קריאה גדולה אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ז בטבת תשע"ח 1:08:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13525 איסור התגודדות למת - בגידה במהות | נצח ישראל [72] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ו בטבת תשע"ח 53:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13531 מצוות דאוריתא גם אחר משה רבינו | כוזרי [24] מאמר שלישי סע' לט' - מא' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ו בטבת תשע"ח 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13526 תקופת בית ראשון | למהלך האידאות בישראל [7] פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בטבת תשע"ח 56:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13502 בניין עדי עד [38] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט בטבת תשע"ח
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13505 הכרח התמוטטות הכפירה | אורות התחיה [101] מאמר קריאה גדולה אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט בטבת תשע"ח 1:14:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13501 למה דווקא בארץ ישראל מתקיים "והשיב לב אבות על בנים"? | מאמר הדור [10] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ט בטבת תשע"ח 40:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13519 עם ישראל בכל מקרה - בנים | נצח ישראל [71] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ח בטבת תשע"ח 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13504 תוקף תורה שבעל פה | כוזרי [23] מאמר שלישי פס' לט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ח בטבת תשע"ח 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13503 תחילת ניתוק האידאות בתקופת השופטים | למהלך האידאות בישראל [6] פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ח בטבת תשע"ח 57:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13446 בניין עדי עד [37] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13434 הסברה ברורה תול כדי שמירה על התוכן | מאמר הדור [9] עמ' קיא' - קיב' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח בכסלו תשע"ח 32:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13445 הפצת אור ה' לעולם כולו | אורות התחיה [100] פס' עב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 21:30
הרב יוסף קלנר 23 13441 השגחת ה' בסיפור יוסף, והופעתו של ה'עני ורוכב על חמור' | חנוכה, סוגיית ההשגחה - חלק ב' חגים - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 1:37:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13442 השגחת ה' בסיפור יוסף, והופעתו של ה'עני ורוכב על חמור' | חנוכה, סוגיית ההשגחה - חלק ב' חגים - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 1:37:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13444 כנסת ישראל גילוי הנשמה האלוקית באדם | אורות התחיה [99] פס' עא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 47:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13440 בני בכורי ישראל | נצח ישראל [70] פרק י' - יא' נצח ישראל - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ח 55:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13513 האם מותר להנות מדברים שאנו עושים? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ח 13:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13550 התבודדות ותפילה אישית וטבעית | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ח 16:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13439 יתרונות הרבניים על הקראים | כוזרי [22] מאמר שלישי פס' לז' - לח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בכסלו תשע"ח 58:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13447 למהלך האידאות בישראל [5] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ז בכסלו תשע"ח 53:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13565 פירוש וביאור בתורה - איך מפרשים ועד לאיפה אפשר להגיע עם הביאור? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ח 19:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13407 דרך ההסברה הראויה לדור | מאמר הדור [8] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] י"א בכסלו תשע"ח 38:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13408 הכתובה - הירידה בקדושת החיים | בניין עדי עד [36] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ח 45:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13413 הקשר בין המאורעות והתכלית האלוקית | חנוכה [1] סוגיית ההשגחה - חלק א' חגים - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ח 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13411 נפילות הגאולה - חלק מהתגלות המשיח | אורות התחיה [98] פס' ע' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ח 1:06:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13551 האם האורגניות תלויה במגמה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י בכסלו תשע"ח 4:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13412 השלכות ההתאמה או אי ההתאמה בין האידאות | למהלך האידאות בישראל [4] פס' א' - ב' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י בכסלו תשע"ח 1:01:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13409 התמודדות ריה"ל עם טענות הקראים | כוזרי [21] מאמר שלישי פס' לד' - לו' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י בכסלו תשע"ח 53:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13410 שכינה עם ישראל בגלותם ובגאולתם | נצח ישראל [69] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ט בכסלו תשע"ח 55:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13368 בנין עדי עד [35] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ח 34:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13373 הדור צמא לשכל ורגש | מאמר הדור [7] עמ' קי' - קיא' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ד בכסלו תשע"ח 37:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13387 התשובה אל החיים השלמים | אורות התחיה [97] פס' ע' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ח 34:45
הרב יוסף קלנר 23 13376 רוח הקודש - התכונה הפנימית של כנסת ישראל | אורות התחיה [96] פס' סט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ח 35:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13377 רוח הקודש - התכונה הפנימית של כנסת ישראל | אורות התחיה [96] פס' סט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ח 35:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13389 אלטוראיזים ואגואיזם - ערך הפרט וערך הכלל | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בכסלו תשע"ח 9:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13388 גמטריות - האם יש להם משמעות ומה תוקפם? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בכסלו תשע"ח 23:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13366 האידאות כמרכיבי האומה | למהלך האידאות [3] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ג בכסלו תשע"ח 57:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13369 הניקוד והטעמים - בסדר האלוקי | כוזרי [20] מאמר שלישי פס' כה' - לד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בכסלו תשע"ח 56:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13372 הקב''ה שיתף את שמו בישראל | נצח ישראל [68] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ג בכסלו תשע"ח 49:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13341 אכזבת הדור היא תוצאה של גודל הציפיה | מאמר הדור [6] עמ' קי' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ו בחשוון תשע"ח 39:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13339 בנין עדי עד [34] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 46:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13344 התשובה הנובעת מסתרי תורה | אורות התחיה [94] פס' סח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 50:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13345 התשובה הנובעת מרוח הקודש | אורות התחיה [95] פס' סט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 21:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13367 איך עובדים על המידות? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ה בחשוון תשע"ח 12:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13342 ביטול האלוקיות של ישראל - שינוי סדרי המציאות | נצח ישראל [67] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ה בחשוון תשע"ח 53:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13340 האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם | למהלך האידאות [2] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ה בחשוון תשע"ח 54:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13330 שמיעת השיעורים בלי להתחכם | כוזרי [19] מאמר שלישי פס' כג' - כח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ה בחשוון תשע"ח 55:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13292 בנין עדי עד [33] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ט בחשוון תשע"ח 41:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13310 החכמה העליונה השרויה בישראל | אורות התחיה [93] פס' סז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ט בחשוון תשע"ח 1:17:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13311 התפתחות הביקורת על המסורת | מאמר הדור [5] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] י"ט בחשוון תשע"ח 41:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13312 הקדמה למאמר | למהלך האידאות [1] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח בחשוון תשע"ח 59:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13313 כיצד הפסיכולוגיה יצאה ממקור חילוני? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 20:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13291 לפני יציאת מצרים אין מציאות לישראל | נצח ישראל [66] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 34:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13314 מה מוסרי בעקידת יצחק? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 1:12:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13295 פתיחת לסוגיית העימות עם הקראים ובירור מטרת עבודת ה' | כוזרי [18] מאמר שלישי פס' כב' - כג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ח בחשוון תשע"ח 58:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13272 בנין עדי עד [32] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ב בחשוון תשע"ח 38:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13283 מדרגות הנבואה - מדרגה אשר אין לנו יכולת לבטא אותה ואשר אליה אנו עורגים | אורות התחיה [92] פס' סה' - סו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ב בחשוון תשע"ח 1:04:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13267 מקומה העיקרי של מחלת הדור | מאמר הדור [4] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] י"ב בחשוון תשע"ח 38:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13284 ישראל אומה יחידה אל ה' יתברך | נצח ישראל [65] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר י"א בחשוון תשע"ח 56:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13268 סדר התפילה ודבקותו של אדם מישראל לעומת גוי | כוזרי [17] מאמר שלישי פס' י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"א בחשוון תשע"ח 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13258 דברי תורה מביאים את הגאולה | אורות התחיה [91] פס' סד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בחשוון תשע"ח 1:18:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13254 בנין עדי עד [31] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ה בחשוון תשע"ח 38:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13263 תחושת הגדלות של הדור | מאמר הדור [3] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ה בחשוון תשע"ח 41:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13255 ישראל ראשית תבואתה לעומת עמלק ראשית גויים | נצח ישראל [64] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ד בחשוון תשע"ח 55:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13253 יתרון הציבור על היחיד | כוזרי [16] מאמר שלישי פס' י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ד בחשוון תשע"ח 57:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13200 בנין עדי עד [30] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 41:30
הרב יוסף קלנר 23 13207 דורנו חריג בנוף הדורות | מאמר הדור [2] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ז בתשרי תשע"ח 35:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13208 דורנו חריג בנוף הדורות | מאמר הדור [2] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ז בתשרי תשע"ח 35:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13195 הגלות ממעטת את צביונם של ישראל | אורות התחיה [89] אורות התחיה פס' סב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 9:15
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13165 יום הכיפורים - שיר התקדש חג | ימים נוראים [4] חגים - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 43:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13196 פנימיות סודותיה של ישראל שמורים לנצח ממגע זר | אורות התחיה [90] אורות התחיה פס' סג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 56:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13211 אומת הראשית - ישראל | נצח ישראל [63] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ו בתשרי תשע"ח 1:02:00
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה